SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBACZOWIE
Aktualności

Plan remontów i konserwacji 2019

admin, 24 kwietnia 2019

Plan remontów zaplanowanych w 2019r

do pobrania

Plan konserwacji zaplanowanych w 2019r

do pobrania

więcej..

admin, 10 kwietnia 2019

                                                                                                                                                                                         Lubaczów, 08.04.2019 r.  

                                                                                                                                                                                         OGŁOSZENIE

       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że posiada do zbycia na zasadzie odrębnej własności  mieszkanie Nr 7 w budynku Nr 7  na os. Sobieskiego w Narolu o pow. użytkowej 74,66 m2.Cena wg wyceny rzeczoznawcy wynosi 114 646,00 zł (do negocjacji). Osoby zainteresowane  nabyciem w/w mieszkania mogą składać pisma w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 34 A ( pok. Nr 1). Szczegółowych informacji udziela Kierownik Osiedla tel. Nr 667 041 809.          

więcej..

admin, 10 grudnia 2018

          KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenieo ochronie danych) – zwanym „RODO”.


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie
Dane kontaktowe: 37-600 Lubaczów ul. Słowackiego 34a

                              tel.: 16 632 16 74, e-mail: smlub@o2.pl
 1. Inspektor danych osobowych: Grzegorz Czyżewski
Dane kontaktowe: e-mail  iod.czyzewski@gmail.com


 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) „RODO” w celu
   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań
   ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
   interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

   i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeksu postępowania cywilnego,

- Kodeksu cywilnego,

- Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.


 1. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom 
  upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego
   ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
  oraz przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków
   prawnych ciążących na administratorze.

 1. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
   decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r.


więcej..